ดูแลเคียงข้าง คุ้มครองจากอุบัติเหตุทุกเวลา

จุดเด่น

ตัวช่วยรับมือจากอุบัติเหตุ 24 ชม.

– เจ็บมาจ่ายไปไม่ยุ่งยาก ให้ค่ารักษาพยาบาลสูงสุดครั้งละ 150,000 บาท(1) พร้อมไม่ต้องสำรองจ่าย

  เพียงแสดงบัตร Easy PA Credit(2)

– คุ้มครองสูงสุดถึง 2,000,000 บาท(3) หากเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ

– อุ่นใจ คุ้มครอง 24 ชั่วโมง ทั่วโลก

– ทำได้ตั้งแต่อายุ 1 เดือน – 75 ปี

หมายเหตุ

(1) สำหรับแผนความคุ้มครองแผน 5- 7

(2) เมื่อเข้ารับการรักษาพยาบาลกับโรงพยาบาลคู่สัญญาเท่านั้น ใช้บัตร Easy PA Credit เพื่อแสดงตนในการเข้ารับ

     การรักษาพยาบาลกรณีประสบอุบัติเหตุกับโรงพยาบาลคู่สัญญาของบริษัทฯ โดยไม่ต้องสำรองค่ารักษาพยาบาลล่วงหน้า

     ตามวงเงินค่ารักษาพยาบาลที่ท่านเลือกในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยไม่สะดวกเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลคู่สัญญาของบริษัทฯ

     ผู้เอาประกันภัยสามารถเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลอื่นๆได้โดยสำรองค่าใช้จ่ายและนำใบรับรองแพทย์พร้อมใบเสร็จตัวจริง

     มาเบิกได้ที่บริษัทฯ โดยผู้เอาประกันภัยต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่ออกให้โดยราชการ (บัตรที่มีรูปติด) ใช้ร่วมกับ

     บัตร Easy PA Credit ทุกครั้ง

(3) สำหรับแผนความคุ้มครอง 7

ติดต่อสอบถามข้อมูล ได้ที่

 

ผจก.ดาหลิน อ่อนศรีชัย (หลิน)

ตำแหน่ง ผู้จัดการขายเมืองไทย​ประกัน​ชีวิต​ สาขาขอนแก่น

TEL : 089-5714449

Line : https://line.me/ti/p/yX2sSuUTOo

Emailonsrichaid@gmail.com

Pageประกันดี มีสุข