ประกันอุบัติเหตุเพื่อผู้หญิงยุคใหม่

จุดเด่น

“ออกกำลัง…ดีต่อร่างกาย แต่อุบัติเหตุ…ไม่ดีต่อใจ ให้ Smart Lady PA”

คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ สูงสุด 300,000 บาทต่อครั้ง*

มีเงินชดเชยรายได้ระหว่างรักษาตัว ในโรงพยาบาลจากอุบัติเหตุ**

มีหลักประกันให้คนข้างหลังด้วยความคุ้มครองชีวิต ทุพพลภาพหรือการสูญเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ สูงสุด 10 ล้านบาท***

คุ้มครองอุบัติเหตุทุกที่ทั่วโลก 24 ชั่วโมง

อุบัติเหตุที่เกิดในที่สาธารณะรับผลประโยชน์เพิ่มเป็น 2 เท่า สูงสุด 20 ล้านบาท**** เช่น อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในรถไฟฟ้า, รถไฟใต้ดิน, รถโดยสารขนส่งมวลชน, ในลิฟต์, ห้างสรรพสินค้า และโรงภาพยนตร์ เป็นต้น

จ่ายเบี้ยแค่หลักพัน แต่รับความคุ้มครองอุบัติเหตุหลักล้าน

ไม่ต้องสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาล เพียงแค่แสดงบัตร Easy PA credit*****

หมายเหตุ : * กรณีเลือกแผน 7

** กรณีเลือกแผน 6-7

*** กรณีเลือกแผน 7 ทั้งนี้ผลประโยชน์การสูญเสียอวัยวะ และอื่นๆ ซึ่งได้แก่ สายตา การรับฟังเสียง การพูดออกเสียง เป็นไปตามอัตราส่วนที่ระบุไว้ในกรมธรรม์

**** กรณีเลือกแผน 7 ทั้งนี้นิยามของคำว่าอุบัติเหตุสาธารณะ เป็นไปตามที่ระบุในกรมธรรม์

***** เมื่อเข้ารับการรักษาพยาบาลกับโรงพยาบาลคู่สัญญาเท่านั้น ใช้บัตร Easy PA Credit เพื่อแสดงตนในการเข้ารับการรักษาพยาบาล ในกรณีประสบอุบัติเหตุ ต่อโรงพยาบาลคู่สัญญาโดยไม่ต้องสำรองค่ารักษาพยาบาลล่วงหน้า ตามวงเงินค่ารักษาพยาบาลที่ท่านเลือก ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยไม่สะดวกเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลคู่สัญญาของบริษัทฯ ผู้เอาประกันภัยสามารถเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลอื่นๆ ได้ โดยสำรองค่าใช้จ่ายและนำใบรับรองแพทย์พร้อมใบเสร็จตัวจริงมาเบิกได้ที่บริษัทฯ โดยผู้เอาประกันภัยต้องนำบัตรประชาชน หรือบัตรที่ออกให้โดยราชการ (บัตรที่มีรูปติด) ใช้ร่วมกับบัตร Easy PA Credit ทุกครั้ง

คำถามที่พบบ่อย

Q: ใครที่สามารถทำประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล Smart Lady PA ได้บ้าง
A: แผน 1 200,000 บาท : ทำได้ตั้งแต่อายุ 30 วัน – 75 ปี
แผน 2 500,000 บาท : ทำได้ตั้งแต่อายุ 30 วัน – 75 ปี
แผน 3 1,00,000 บาท : ทำได้ตั้งแต่อายุ 30 วัน – 75 ปี
แผน 4 1,500,000 บาท : ทำได้ตั้งแต่อายุ 16 – 75 ปี
แผน 5 2,000,000 บาท : ทำได้ตั้งแต่อายุ 16 – 75 ปี
แผน 6 5,000,000 บาท : ทำได้ตั้งแต่อายุ 16 – 75 ปี
แผน 7 10,000,000 บาท : ทำได้ตั้งแต่อายุ 16 – 60 ปี
ทั้งนี้การพิจารณารับประกันเป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทฯ

Q: ลักษณะอาชีพมีผลกับการพิจารณารับประกันของการประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล Smart Lady PA หรือไม่
A: ลักษณะอาชีพมีผลกับการพิจารณารับประกันของการประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล Smart Lady PA โดยบริษัทฯ จะรับประกันภัยเฉพาะประเภทอาชีพ ชั้น 1และ 2 ดังนี้
– ประเภทอาชีพ ชั้น 1 หมายถึง เจ้าของ ผู้ปฏิบัติงานด้านบริการ หรือการจัดการ งานเสมียนหรืองานขาย ในธุรกิจหรือการค้า ซึ่งส่วนใหญ่ทำงานประจำในสำนักงาน และรวมถึงการทำงานฝีมือที่ไม่ใช้เครื่องจักร ลักษณะงานเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุในระดับต่ำ
– ประเภทอาชีพ ชั้น 2 หมายถึง เจ้าของ ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดการ หรือพนักงานในธุรกิจหรือการค้า ซึ่งทำงานนอกสำนักงานเป็นครั้งคราว หรือเป็นผู้ปฏิบัติทางด้านอุตสาหกรรม ซึ่งส่วนใหญ่เป็นอาชีพเฉพาะหรือกึ่งอาชีพเฉพาะ และบางครั้งอาจจะมีการใช้เครื่องจักร หรือเป็นผู้ปฏิบัติงานที่ใช้วิชาชีพที่ต้องทำงานกลางแจ้งเกือบตลอดเวลา ลักษณะงานเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุในระดับปานกลาง

Q: ต้องตรวจสุขภาพมั้ย
A:ไม่ต้องตรวจสุขภาพ แต่ผู้ทำประกันต้องแจ้งข้อมูลสุขภาพตามจริงให้บริษัททราบ โดยการพิจารณารับประกันจะขึ้นอยู่กับบริษัท

Q: ถ้าทำประกันนี้แล้วจะยังสามารถซื้อสัญญาอื่นเพิ่มเติมได้มั้ย
A: ไม่สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ได้

Q: ประกันนี้สามารถใช้ลดหย่อนภาษีได้มั้ย
A: สามารถนำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้บางส่วน ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 383

Q: การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล Smart Lady PA ให้ความคุ้มครองยังไงบ้าง
A: ให้ความคุ้มครองในกรณีที่เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง การพูดออกเสียง และทุพพลภาพถาวร รวมถึงจะได้รับการชดใช้ค่ารักษาพยาบาลต่างๆ ตามที่จ่ายไปจริง แต่ไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัยค่ารักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้งที่ได้ซื้อไว้ และผลประโยชน์การชดเชยรายได้ระหว่างการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลต่อวันที่ได้ซื้อไว้ (สำหรับแผน 6 และ 7) ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุ รวมการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย ขยายความคุ้มครองกรณีเกิดอุบัติเหตุจากการขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ และอุบัติเหตุสารธารณะ โดยบริษัทให้ความคุ้มครองจากการเกิดอุบัติเหตุ ตลอด 24 ชั่วโมง ทั่วโลก เป็นระยะเวลา 1 ปี

Q: การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล Smart Lady PA ให้ความคุ้มครองอุบัติเหตุที่เกิดจากการขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์หรือไม่
A: ผู้เอาประกันภัยจะได้รับความคุ้มครองในกรณีที่เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง การพูดออกเสียง และทุพพลภาพถาวร จากการขับขี่หรือโดยสารจักรยานยนต์ และรวมถึงจะได้รับการชดใช้ค่ารักษาพยาบาลต่างๆ ตามที่จ่ายไปจริง แต่ไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัยค่ารักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้งที่ได้ซื้อไว้


Q: หากเข้ารับการรักษาพยาบาลที่เกิดจากอุบัติในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาล ต้องสำรองจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลล่วงหน้าหรือไม่
A: ไม่ต้องสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาล เมื่อแสดงบัตร Easy PA Credit ในการเข้ารับการรักษาพยาบาลกับโรงพยาบาลคู่สัญญา ตามวงเงินค่ารักษาพยาบาลที่ท่านเลือก หรือในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยไม่สะดวกเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลคู่สัญญาของบริษัทฯ ผู้เอาประกันภัยสามารถเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลอื่นๆ ได้ โดยสำรองค่าใช้จ่ายและนำใบรับรองแพทย์พร้อมใบเสร็จตัวจริงมาเบิกได้ที่บริษัทฯ

Q: ผู้ทำประกันภัยสามารถเรียกร้องผลประโยชน์การชดเชยรายได้ระหว่างการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล (สำหรับแผน 6 และ 7) ได้ในกรณีใดบ้าง
A: ในกรณีที่การบาดเจ็บที่ได้รับทำให้ผู้เอาประกันภัยต้องเข้ารักษาตัวเป็นผู้ป่วยในในโรงพยาบาลติดต่อกันไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง ซึ่งต้องลงทะเบียนเป็นผู้ป่วยใน โดยได้รับการวินิจฉัยและคำแนะนำจากแพทย์ตามข้อบ่งชี้ซึ่งเป้นมาตรฐานทางการแพทย์ บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์การชดเชยรายได้ระหว่างการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล ให้ตามจำนวนเงินที่ระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย

Q: การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล Smart Lady PA จะไม่คุ้มครองในกรณีใดบ้าง
A: การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล Smart Lady PA มีข้อยกเว้นทั้งหมดจำนวน 20 ข้อ
เช่น ไม่คุ้มครองความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆอันเกิดจาก หรือสืบเนื่องจากสาเหตุดังต่อไปนี้
1. การกระทำของผู้ทำประกันภัยขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดให้โทษ จนไม่สามารถครองสติได้
คำว่า “ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา” นั้น ในกรณีที่มีการตรวจเลือดให้ถือเกณฑ์มีระดับแอลกอฮอล์ในเลือดตั้งแต่ 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ขึ้นไป
2. การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือการทำร้ายร่างกายตนเอง
3. การปวดหลัง อันมีสาเหตุมาจาก หมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อนทับเส้นประสาท (Disc herniation) กระดูกสันหลังเคลื่อน (Spondylolisthesis) หมอนรองกระดูกสันหลังเสื่อม (Degenerative disc disease) กระดูกสันหลังเสื่อม (Spondylosis) และภาวะที่มีรอยแตก (Defect) หรือพยาธิสภาพที่กระดูกสันหลังส่วน Pars interarticularis (Spondylolysis) เว้นแต่มีการแตกหัก (Fracture) หรือเคลื่อน (Dislocation) ของกระดูกสันหลังอันเนื่องมาจากอุบัตเหตุ
4. สงคราม การรุกราน การกระทำที่มุ่งร้ายของศัตรูต่างชาติ หรือการกระทำที่มุ่งร้ายคล้ายสงคราม ไม่ว่าจะได้มีการประกาศสงครามหรือไม่ก็ตาม หรือสงครามกลางเมือง การแข็งข้อ การกบฏ การจลาจล การนัดหยุดงาน การก่อความวุ่นวาย การปฏิวัติ การรัฐประหาร การประกาศกฏอัยการศึก หรือเหตุการณ์ใดๆ ซึ่งจะเป็นเหตุให้มีการประกาศหรือคงไว้ซึ่งกฎอัยการศึก
5. การก่อการร้าย เป็นต้น

ติดต่อสอบถามข้อมูล ได้ที่

 

ผจก.ดาหลิน อ่อนศรีชัย (หลิน)

ตำแหน่ง ผู้จัดการขายเมืองไทย​ประกัน​ชีวิต​ สาขาขอนแก่น

TEL : 089-5714449

Line : https://line.me/ti/p/yX2sSuUTOo

Emailonsrichaid@gmail.com

Pageประกันดี มีสุข